تکنولوژی صنعتی industrialtechnology

تکنولوژی صنعتی شما را از آخرین دستاوردهای صنعتی آگاه میسازد.

تکنولوژی صنعتی استفاده از تکنولوژی مهندسی و تولید است تا تولید سریع تر، ساده تر و کارآمدتر باشد. زمینه فناوری صنعتی، افراد خلاق و با مهارت فنی را می تواند کمک کند تا بتوانند به بهره وری کارآمد و سودآور شرکت کمک کنند.

برنامه های صنعتی معمولا شامل آموزش در تئوری بهینه سازی، عوامل انسانی، رفتار سازمانی، فرایندهای صنعتی، رویه های برنامه ریزی صنعتی، برنامه های کامپیوتری و تهیه گزارش و ارائه است.

برنامه ریزی و طراحی فرآیندهای تولید و تجهیزات یکی از جنبه های اصلی یک تکنسین صنعتی است. تکنولوژیست صنعتی اغلب مسئول اجرای طرح و فرآیندهای خاص است.

 

تکنولوژی صنعتی
تکنولوژی صنعتی
ایجاد انگیزه برای ایده های صنعتی
industrialtechnology
تکنولوژی صنعتی
ایجاد انگیزه برای ایده های صنعتی
industrialtechnology
تجاری سازی ایده های شما