تکنولوژی صنعتی industrialtechnology

تکنولوژی صنعتی شما را از آخرین دستاوردهای صنعتی آگاه میسازد.

تکنولوژی صنعتی استفاده از تکنولوژی مهندسی و تولید است تا تولید سریع تر، ساده تر و کارآمدتر باشد. زمینه فناوری صنعتی، افراد خلاق و با مهارت فنی را می تواند کمک کند تا بتوانند به بهره وری کارآمد و سودآور شرکت کمک کنند.

برنامه های صنعتی معمولا شامل آموزش در تئوری بهینه سازی، عوامل انسانی، رفتار سازمانی، فرایندهای صنعتی، رویه های برنامه ریزی صنعتی، برنامه های کامپیوتری و تهیه گزارش و ارائه است.

برنامه ریزی و طراحی فرآیندهای تولید و تجهیزات یکی از جنبه های اصلی یک تکنسین صنعتی است. تکنولوژیست صنعتی اغلب مسئول اجرای طرح و فرآیندهای خاص است.

 

تکنولوژی صنعتی
تکنولوژی صنعتی
ایجاد انگیزه برای ایده های صنعتی
industrialtechnology
تکنولوژی صنعتی
ایجاد انگیزه برای ایده های صنعتی
industrialtechnology
تجاری سازی ایده های شما

منتشرشده توسط

modir

تکنولوژی صنعتی آخرین دستاوردهای تکنولوژی صنعتی را به نمایش خواهد گذاشت.